Kruszywa Ozdobne

Ogrom­ną zale­tą natu­ral­nych kru­szyw naszej pro­duk­cji jest uni­wer­sal­ność, czy­li swo­bo­da wybo­ru róż­nych frak­cji i typów wykoń­cze­nia gnej­so­wych skał, umoż­li­wia­ją­ca dosto­so­wa­nie pro­duk­tu do wła­snych zamie­rzeń i pre­fe­ren­cji. War­to pod­kre­ślić, że nasze kru­szy­wa ozdob­ne spi­su­ją się dosko­na­le w wie­lu sty­lach ogrod­nic­twa, w naszej gale­rii znaj­dzie­cie Pań­stwo m.in. aran­ża­cje kla­sycz­ne i moder­ni­stycz­ne zawie­ra­ją­ce ten feno­me­nal­ny natu­ral­ny pro­dukt. Naj­istot­niej­sze co wyróż­nia nas na ryn­ku to nie­tu­zin­ko­wy wygląd two­rzo­ny poprzez sze­ro­ką gamę barw i loso­wość warstw. Dobo­szo­wic­ki gnejs cha­rak­te­ry­zu­je się natu­ral­nie utwo­rzo­ny­mi pasa­mi w odcie­niach poły­sku­ją­cej sza­ro­ści, brą­zu i bie­li. War­to nad­mie­nić, iż posia­da­my w swo­jej ofer­cie kru­szyw ozdob­nych tak­że pro­duk­ty o szla­chet­nej war­stwie i sza­ro srebr­nej kolorystyce.

Skontaktuj się z nami w sprawie kruszyw ozdobnych

mapa regio­nal­nych kie­row­ni­ków sprzedaży
Gdzie kupić?

Kora kamienna

Kora kamien­na to autor­ski oraz inno­wa­cyj­ny pro­dukt wyko­rzy­sty­wa­ny w deko­ra­cji rabat, ście­żek w ogro­dzie. Ten wyjąt­ko­wy mate­riał zawdzię­cza swo­im wła­ści­wo­ściom wie­le zasto­so­wań. Przede wszyst­kim sta­no­wi sub­sty­tut zwy­kłej kory drzew­nej, któ­rą trze­ba regu­lar­nie wymie­niać. Wytrzy­ma­ły gnejs nie pod­le­ga­ją­cy pro­ce­so­wi roz­kła­du będzie chro­nił zie­mię przed utra­tą wil­go­ci i zapo­bie­gnie roz­wo­jo­wi chwa­stów na lata. Nie­strasz­ny jest gnej­so­wi siar­czy­sty mróz ani upal­ne lato, potęż­na ule­wa czy pory­wi­sty wiatr.

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Kamień Gabionowy

wymiar od 60 do 250 mm
KO-63150-BB, KO-63250

Kamień gabio­no­wy to jak sama nazwa wska­zu­je, ide­al­ne wypeł­nie­nie do gabio­nów, jed­nak­że może być rów­nież sto­so­wa­ny jako alter­na­ty­wa kory kamien­nej na dużych powierzch­niach i skal­nia­kach. Wio­dą­cą wła­ści­wo­ścią gnej­so­we­go kamie­nia gabio­no­we­go jest wytrzy­ma­łość tych gła­zów, któ­re mogą przez lata spo­czy­wać w gabio­nach w nie­na­ru­szo­nym sta­nie. Dzię­ki tej trwa­ło­ści oraz moder­ni­stycz­nej cha­rak­te­ry­sty­ce kamie­nie gabio­no­we słu­żą jako sty­li­stycz­ne ogro­dze­nia pose­sji. Ponad­to, gabio­nów uży­wa się w archi­tek­tu­rze ogro­do­wej – mogą one stać się małym mur­kiem oddzie­la­ją­cym prze­strzeń, efek­tow­ną ścia­ną przy tara­sie, czy wygod­ną i sta­bil­ną ław­ką. Z gnej­sem wyobraź­nia nie zna gra­nic – zapra­sza­my do kon­tak­tu, pomo­że­my zre­ali­zo­wać każ­dy kre­atyw­ny projekt!

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Kamień łamany laminowany

KO-100500, KO-100500-BB

Dosko­na­ły kamień, któ­ry sta­no­wi wyjąt­ko­wą ozdo­bę Two­je­go ogro­du.
Nada­je wyra­fi­no­wa­ny styl oraz nowo­cze­sność w roz­wią­za­niach architektonicznych.

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Płytki

Płytka łupana laminowana

wymiar min. 300x300mm
KO-PŁL-PAL

Płyt­ka łupa­na lami­no­wa­na o nie­tu­zin­ko­wej kolo­ry­sty­ce jest wprost ide­al­na do two­rze­nia mur­ków kamien­nych, tara­sów ogro­do­wych i rusty­kal­nych skal­nia­ków. Urok tej płyt­ki tkwi w rzad­ko spo­ty­ka­nej bar­wie sza­ro­ści sre­bra wraz z deli­kat­nym odcie­niem brązu.

Płytka łupana szara

mini­mum 300x300mm
KO-PŁS-PAL

Wydo­by­wa­na płyt­ka łupa­na sza­ra jest odpo­wie­dzią dla Klien­tów szu­ka­ją­cych w swo­ich aran­ża­cjach ponad­prze­cięt­nej odpor­no­ści na użyt­ko­wa­nie. Ze wzglę­du na swo­ją wytrzy­ma­łość jest to dosko­na­ła pro­po­zy­cja na two­rze­nie ście­żek jak i pod­jaz­dów w prze­strze­ni inwe­sty­cji przy­do­mo­wych jak i publicznych.

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Głazy ogrodowe

wymiar pow. 500mm
KO-500, KO-500-PAL

Pozy­ski­wa­ne gła­zy w pro­ce­sie wydo­by­cia są jedy­ne w swo­im rodza­ju. Szla­chet­no­ści temu pro­duk­to­wi nada­je nie­by­wa­ła struk­tu­ra, któ­ra spra­wia, że żaden poprzed­ni głaz ani następ­ny się nie powtórzy.

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Szpilki

Pio­no­wy kształt spra­wia, że pro­dukt jest nie­za­stą­pio­ny w orien­tal­nych ogro­dach. Nie­po­wta­rzal­na for­ma natu­ral­nej ska­ły powo­du­je, że każ­da szpil­ka jest wyjąt­ko­wa, sta­no­wiąc swo­iste dzie­ło natu­ry i rąk ludz­kich. Wycho­dząc naprze­ciw panu­ją­cym obec­nie tren­dom nasz zespół rze­mieśl­ni­ków wytwa­rza szpil­ki o pod­sta­wie beto­no­wej jak i cię­tej o sze­ro­kim wachla­rzu rozmiarów.

Zobacz galerię 

Pakowanie:

Kamień gnejsowy otoczony

KO-OEX100200-BB, KO-OEX50100-BB, KO-OS50200-BB, KO-O2050-BB

Nasze naj­po­pu­lar­niej­sze pro­duk­ty uka­zu­ją się w wie­lu frak­cjach i warian­tach, dla­te­go pre­zen­tu­je­my Pań­stwu zupeł­nie nową kate­go­rię – gnejs ota­cza­ny. Nie­sa­mo­wi­ta kora kamien­na, kamie­nie gnej­so­we sza­re czy też gabio­no­we wciąż posia­da­ją swo­je pier­wot­ne wła­ści­wo­ści, jed­nak ich wygląd nie­co się róż­ni. Sta­ran­na selek­cja odpo­wied­nich skał i pro­fe­sjo­nal­na obrób­ka rzu­ca­ją nowe świa­tło na zna­ne i lubia­ne przez Klien­tów pro­duk­ty. Jest to natu­ral­na galan­te­ria ozdob­na naj­lep­sze­go gatun­ku Mate­riał ota­cza­ny uzy­sku­je­my poprzez spe­cja­li­stycz­ny pro­ces pro­duk­cyj­ny, przez co kamie­nie sta­ją się obłe. Uzy­sku­jąc tak łagod­ne kra­wę­dzie mate­riał ide­al­nie wkom­po­nu­je się zarów­no w ogro­dze­nie gabio­no­we jak i w mur­ki w tym opo­ro­we, a tak­że róż­ne­go rodza­ju donice.

Zobacz galerię 

Pakowanie: