Nasze projekty

Poltegor — instytut

Tytuł pro­jek­tu: Tech­no­lo­gia wyko­rzy­sta­nia odpa­dów wydo­byw­czych przy rów­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu ich powsta­wa­nia na eta­pie eks­plo­ata­cji zło­ża gnej­su Dobo­szo­wi­ce 1
Okres reali­za­cji: 2018 – 2020
Cał­ko­wi­ta war­tość projektu: 6 108 529,05 zł
Kie­row­nik Projektu: dr inż. Andrzej Pomorski
Poltegor-Instytut

Kon­takt: nr tel. +48 71 34 88 164
e‑mail: andrzej.pomorski@igo.wroc.pldr inż. Adam Bajcar
Poltegor-Instytut

Kon­takt: nr tel. +48 71 34 88 208
e‑mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl
Kon­sor­cjum: „Polte­gor-Insty­tut” Insty­tut Gór­nic­twa Odkryw­ko­we­go, Wrocław
TESM Sp. z o.o. Spół­ka Komandytowa
Opis Pro­jek­tu: Przed­mio­tem pro­jek­tu jest opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii pozy­ski­wa­nia nowych pro­duk­tów z odpa­dów wydo­byw­czych powsta­ją­cych przy eks­plo­ata­cji zło­ża gnej­su na kruszywo.
Jest to krok w kie­run­ku bez­od­pa­do­wej tech­no­lo­gii eks­plo­ata­cji zło­ża gnej­su wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem dotych­czas zgro­ma­dzo­nych odpa­dów wydo­byw­czych zakła­du gór­ni­cze­go Dobo­szo­wi­ce 1. Reali­za­cja pole­ga na wdro­że­niu zarów­no tech­no­lo­gii selek­tyw­nej eks­plo­ata­cji zło­ża w wyro­bi­sku jak i zasto­so­wa­niu mecha­nicz­nej prze­rób­ki wydo­by­te­go gnej­su z pro­ce­sem wza­jem­nej dez­in­te­gra­cji zia­ren odpa­du skal­ne­go, będą­cych kon­glo­me­ra­ta­mi wrost­ków i zrost­ków mine­ra­łów ska­ło­twór­czych gnej­su lami­no­wa­ne­go i oczkowego.
Tech­no­lo­gia doty­czy ope­ra­cji roz­dzie­la­nia zia­ren ska­le­nio­wych i kwar­co­wych od femicz­nych i wydzie­la­nia gli­no­krze­mia­nów. Dwa pierw­sze sta­no­wią suro­wiec ska­le­nio­wy a mine­ra­ły femicz­ne będą skład­ni­kiem w pro­duk­cji polep­sza­cza gle­bo­we­go. Pod­czas reali­za­cji pro­jek­tu pro­wa­dzo­ne będą nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia obejmujące:
  • zdo­by­cie nowej wie­dzy o kopalinie,
  • bada­nia odpa­du z pro­duk­cji gry­sów i kamie­ni ozdob­nych, okre­śla­ją­ce jego wła­ści­wo­ści fizyko-chemiczne,
  • wyko­na­nie badań pró­bek odpa­dów i usta­le­nie ich wła­ści­wo­ści prze­rób­czych w tym tak­że na urzą­dze­niach przemysłowych,
  • bada­nia tech­no­lo­gicz­ne na wybu­do­wa­nym węź­le roz­drab­nia­nia, odpa­du usta­la­ją­ce para­me­try pro­ce­su roz­drab­nia­nia, któ­re spo­wo­du­ją roz­dział zro­śnię­tych zia­ren minerałów,
  • wyko­na­nie prób prze­rób­ki odpa­du dla okre­śle­nia moż­li­wo­ści wytwa­rza­nia pro­duk­tów ska­le­nio­wych i kom­po­nen­tów do polep­sza­cza glebowego.

Wie­dza ta będzie wyko­rzy­sta­na przy wery­fi­ka­cji przy­dat­no­ści pro­duk­tów ska­le­nio­wych oraz przy pro­jek­cie i budo­wie demon­stra­cyj­nej linii badaw­czej. Linia będzie wkom­po­no­wa­na w ist­nie­ją­cy układ prze­rób­czy pro­du­ku­ją­cy gry­sy. Roz­bu­do­wa ukła­du pozwo­li na wytwo­rze­nie nowych pro­duk­tów o wyż­szej war­to­ści han­dlo­wej oraz zago­spo­da­ro­wa­nie już ist­nie­ją­cych odpa­dów. Poten­cjal­ny­mi odbior­ca­mi nowych, inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów będą wytwór­cy cera­mi­ki i szkła i rolnictwo.

Projekt nr RPDS.01.05.01–02-0044/18