Mapa Regionalnych Kierowników Sprzedaży

Szu­kasz kru­szyw do ogro­du, masz fir­mę i inte­re­su­je Cię współ­pra­ca — wybierz swo­je woje­wódz­two i zadzwoń.
Dora­dzi­my w wybo­rze — Zapraszamy

Łukasz Rydzoń

Region połu­dnio­wy: woj. Ślą­skie, mało­pol­skie, podkarpackie

Tele­fon : 519 341 661
e‑mail: lukasz.rydzon@tesm.pl

Michał Laskow­ski

Region Pół­noc­ny: woj. Pomor­skie, war­miń­sko mazur­skie, kujaw­sko-pomor­skie, łódz­kie, zachodniopomorskie

Tele­fon:  519 341 665
e‑mail: michal.laskowski@tesm.pl

Szcze­pan Mochocki

Region cen­tral­ny: woj. Mazo­wiec­kie, pod­la­skie, świę­to­krzy­skie, lubelskie

Tele­fon: 519 341 664
e‑mail: szczepan.mochocki@tesm.pl

Paweł Szlo­sek

Region zachod­nio – połu­dnio­wy: woj. dol­no­ślą­skie, opol­skie, lubu­skie, wielkopolskie

Tele­fon: 519 341 656
e‑mail: pawel.szlosek@tesm.pl