Kruszywa Budowlane

Kru­szy­wa pro­du­ko­wa­ne ze zło­ża gnej­su „Dobo­szo­wi­ce 1” znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie dro­go­wym, kole­jo­wym, hydro­tech­nicz­nym oraz jako kru­szy­wa do beto­nu. Mie­szan­ki gnej­so­we, tłu­czeń i kli­niec to mate­riał wyko­rzy­sty­wa­ny mie­dzy inny­mi przy budo­wie auto­strad, dróg szyb­kie­go ruchu oraz w war­stwach pod­bu­dów zasad­ni­czych i pomoc­ni­czych głów­nych arte­rii komunikacyjnych.

Skontaktuj się z nami w sprawie kruszyw budowlanych

Sławomir Skrzeczek
Sła­wo­mir Skrze­czekDyrek­tor Sprzedaży

Drogowe i kolejowe

Gnejs z Dobo­szo­wic jest wyko­rzy­sty­wa­ny w budow­nic­twie zarów­no tras dro­go­wych jak i kole­jo­wych. Wytrzy­ma­ły kamień jest jed­nym z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych ele­men­tów two­rze­nia nowych ście­żek trans­por­to­wych. Nasze kru­szy­wa posłu­ży­ły budo­wie takich dróg jak m.in. DK46 (obwod­ni­ca Nysy), A4 i A1 w woje­wódz­twie ślą­skim. Mate­ria­ły są pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z nor­ma­mi PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 13450

Do pobrania

Hydrotechniczne

Pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z nor­mą PN-EN 13383–1

Do pobrania

Kruszywa do betonu

Pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z nor­mą PN-EN 12620

Do pobrania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych

Pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z nor­mą PN-EN 13383–1

Do pobrania