Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Speł­nia­jąc obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny wyni­ka­ją­cy z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycznych
w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest TESM sp. o.o. sp. k. z siedzibą
  w Dobo­szo­wi­cach 171, 57–230 Kamie­niec Ząbkowicki.
 2. Wyzna­czo­no Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się kontaktować
  za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej pod adre­sem: marta.biel@tesm.pl
 3. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu:
 • zawar­cia i reali­za­cji umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia zawar­te w kore­spon­den­cji kie­ro­wa­nej do Firmy,
 • reali­za­cji zamó­wień skła­da­nych za pomo­cą for­mu­la­rzy zamówień,
 • w pozo­sta­łych przy­pad­kach na pod­sta­wie wcze­śniej udzie­lo­nej zgo­dy w zakre­sie i celu okre­ślo­nym w tre­ści zgo­dy (np. wysy­ła­nia tre­ści o cha­rak­te­rze marketingowym).
 1. Pani/Pana dane oso­bo­we mogą zostać udo­stęp­nio­ne nastę­pu­ją­cym podmiotom:
 • upo­waż­nio­nym z mocy pra­wa pod­mio­tom na udo­ku­men­to­wa­ny wniosek,
 • dostaw­com sys­te­mów IT, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je Admi­ni­stra­tor, w celu utrzy­ma­nia cią­gło­ści oraz popraw­no­ści dzia­ła­nia sys­te­mów informatycznych,
 • pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność pocz­to­wą lub kurier­ską, w celu dostar­cze­nia korespondencji,
 • fir­mie świad­czą­cej na rzecz Admi­ni­stra­to­ra usłu­gi kadrowo-księgowe,
 • kan­ce­la­rii praw­nej obsłu­gu­ją­cej Firmę.
 1. Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do wyko­na­nia zadań Admi­ni­stra­to­ra oraz reali­za­cji obo­wiąz­ku archi­wi­za­cyj­ne­go, któ­re wyni­ka­ją z prze­pi­sów prawa,
  w tym prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. W przy­pad­ku rosz­czeń Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne do momen­tu ich przedaw­nie­nia wyni­ka­ją­ce­go z Kodek­su cywilnego.
 3. Posia­da Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprzeciwu
  w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celach marketingowych.
 4. Ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna,
  iż prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go rozporządzenia
  o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (RODO).
 5. Poda­nie danych oso­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do zawar­cia umo­wy oraz docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy jest obli­ga­to­ryj­ne, w pozo­sta­łych przy­pad­kach – dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, w tym rów­nież w for­mie profilowania.

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Speł­nia­jąc obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny wyni­ka­ją­cy z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycznych
w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest TESM sp. o.o. sp. k. z siedzibą
  w Dobo­szo­wi­cach 171, 57–230 Kamie­niec Ząbkowicki.
 2. Wyzna­czo­no Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, z któ­rym mogą się Pań­stwo kontaktować
  za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej pod adre­sem: biel@tesm.pl
 3. Pań­stwa dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu zawar­cia umo­wy na świad­cze­nie usług
  lub dosta­wę towa­ru oraz ewen­tu­al­ne­go docho­dze­nia rosz­czeń z tym zwią­za­nych na podstawie
  6, ust. 1, pkt b RODO.
 4. Pań­stwa dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne orga­nom publicz­nym, któ­re mogą otrzy­my­wać dane oso­bo­we w ramach kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia zgod­nie z pra­wem Unii lub pra­wem pań­stwa człon­kow­skie­go i insty­tu­cjom pań­stwo­wym takim, jak Urząd Skar­bo­wy. Ponad­to mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom, któ­rym Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia dane na pod­sta­wie zawar­tych umów powie­rze­nia: fir­mie świad­czą­cej usłu­gi księ­go­we, kan­ce­la­rii praw­nej w ramach doradz­twa praw­ne­go i zastęp­stwa procesowego.
 5. Pań­stwa dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres do 10 lat – w zależ­no­ści od pod­sta­wy rosz­czeń, od dnia ich pozy­ska­nia w związ­ku z upły­wem okre­su przedaw­nie­nia rosz­czeń (art. 4421,
  1 Kodek­su Cywilnego).
 7. Posia­da­ją Pań­stwo pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia (jeże­li prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy), któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.
 8. Mają Pań­stwo pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (RODO).
 9. Poda­nie tych danych jest warun­kiem zawar­cia umo­wy, a odmo­wa ich poda­nia będzie skut­ko­wać bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia umowy.
 10. Pań­stwa dane nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, w tym rów­nież w for­mie profilowania.