O firmie

Towa­rzy­stwo Eks­plo­ata­cji Surow­ców Mine­ral­nych sp. z o. o. sp. k. zaj­mu­je się wydo­by­wa­niem gnej­su już od 2007 roku. Nasze zło­że „Dobo­szo­wi­ce 1” odzna­cza się wystę­po­wa­niem jedy­nej w swo­im rodza­ju struk­tu­ry eks­plo­ato­wa­ne­go kru­szy­wa. Zlo­ka­li­zo­wa­ne jest ono na Dol­nym Ślą­sku w powie­cie ząb­ko­wic­kim. To tu wła­śnie przez set­ki tysię­cy lat, pod sto­pa­mi miesz­kań­ców współ­cze­snych Dobo­szo­wic for­mo­wał się cen­ny mate­riał – gnejs. Region miesz­czą­cy się mię­dzy Góra­mi Bardz­ki­mi, Sowi­mi i Zło­ty­mi od dekad fascy­nu­je bada­czy swo­im zróż­ni­co­wa­niem fau­ny, flo­ry, a przede wszyst­kim licz­bą i róż­no­rod­no­ścią napo­ty­ka­nych minerałów.

Kopal­nia pro­du­ku­je roz­ma­ite frak­cje kru­szy­wa o róż­no­rod­nych zasto­so­wa­niach. Przy pomo­cy współ­cze­snej tech­no­lo­gii i nie­za­wod­nych sprzę­tów oraz zaan­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków jeste­śmy w sta­nie dys­try­bu­ować pro­duk­ta­mi naj­wyż­szej jako­ści, któ­re dopa­so­wu­ją się potrzeb i tren­dów na ryn­ku pol­skim, euro­pej­skim a tak­że świa­to­wym. W ofer­cie znaj­dą Pań­stwo zarów­no roz­wią­za­nia zado­wa­la­ją­ce rynek ogro­do­wy jak i budow­la­ny. Posia­da­my kru­szy­wa o cha­rak­te­rze deko­ra­cyj­no-funk­cyj­nym, takie jak zna­na w całej Euro­pie gnej­so­wa kora kamien­na, kamie­nie ele­wa­cyj­ne, gabio­no­we, płyt­ki łupa­ne czy róż­no­ra­kie gła­zy i szpil­ki ogro­do­we. Ponad­to w kata­lo­gu naszej fir­my znaj­dą pań­stwo kru­szy­wa budow­la­ne. Bada­nia potwier­dza­ją trwa­łość i odpo­wied­nią struk­tu­rę gnej­su wydo­by­wa­ne­go na zło­żu „Dobo­szo­wi­ce 1”, dzię­ki cze­mu to kru­szy­wo nada­je się na budo­wę dróg i kolei, a tak­że znaj­du­je zasto­so­wa­nie w robo­tach hydro­tech­nicz­nych, roz­wią­za­niach bitu­micz­nych i betonowych.

Ze wzglę­du na swo­je para­me­try tech­nicz­ne, mro­zo­od­por­ność, nie­spo­ty­ka­ną bar­wę i struk­tu­rę gnejs sta­no­wi speł­nia­ją­cy glo­bal­ne ocze­ki­wa­nia mate­riał budow­la­ny. W roku 2012 ujrze­li­śmy este­tycz­ny poten­cjał w naszym kru­szy­wie, dzię­ki cze­mu do życia zosta­ła powo­ła­na mar­ka Gnejsy.pl® zaj­mu­ją­ca się sprze­da­żą i pro­mo­wa­niem gnej­sów ozdob­nych. Od tam­tej pory utwo­rzo­no wie­le pro­po­zy­cji deko­ra­cyj­nych kamie­ni do ogro­du. Mar­ka Gnejsy.pl to rów­nież źró­dło inspi­ra­cji: na naszych mediach spo­łecz­no­ścio­wych udo­wad­nia­my, że gnejs słu­ży jako ele­ment ogro­dze­nia, oczek wod­nych, ście­żek i ale­jek ogro­do­wych, tara­sów itd. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi naszej oferty!