Ozdobne kruszywa ogrodowe

Gnejs to uni­kal­ny kamień ogro­do­wy sta­no­wią­cy nie­po­wta­rzal­ną for­mę ozdo­by ogro­dów, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, zie­le­ni miej­skiej, itp.

Zobacz ofer­tę

Kruszywa budowlane

Znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie dro­go­wym, kole­jo­wym, hydro­tech­nicz­nym oraz jako kru­szy­wa do betonu.

Zobacz ofer­tę

Firma TESM

Towa­rzy­stwo Eks­plo­ata­cji Surow­ców Mine­ral­nych sp. z o. o. sp. k. zaj­mu­je się wydo­by­wa­niem gnej­su już od 2007 roku. Nasze zło­że „Dobo­szo­wi­ce 1” odzna­cza się wystę­po­wa­niem jedy­nej w swo­im rodza­ju struk­tu­ry eks­plo­ato­wa­ne­go kru­szy­wa. Zlo­ka­li­zo­wa­ne jest ono na Dol­nym Ślą­sku w powie­cie ząb­ko­wic­kim. To tu wła­śnie przez set­ki tysię­cy lat, pod sto­pa­mi miesz­kań­ców współ­cze­snych Dobo­szo­wic for­mo­wał się cen­ny mate­riał – gnejs. Region miesz­czą­cy się mię­dzy Góra­mi Bardz­ki­mi, Sowi­mi i Zło­ty­mi od dekad fascy­nu­je bada­czy swo­im zróż­ni­co­wa­niem fau­ny, flo­ry, a przede wszyst­kim licz­bą i róż­no­rod­no­ścią napo­ty­ka­nych minerałów.

Czy­taj więcej

Nasi Partnerzy